Esas Sözleşme

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ

MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ticaret unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri çerçevesinde ve bu konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak TTK’nın ani kuruluşa ilişkin hükümlerine göre bir portföy yönetimi anonim şirketi kurulmuştur.

Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı/ Ticaret Unvanı YerleşimYeri/Merkezi Uyruğu T.C. Kimlik No/Ticaret Sicil No
1 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bankalar Cad. No:42 Ulus ANKARA   1148
2 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hobyar Mahallesi Büyük postane Cad. No:70 Eminönü İSTANBUL   364979-312561
3 Başak Hayat Sigorta A.Ş. Halaskargazi Cad. No: 33 Harbiye /İSTANBUL   375935
4 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Eskişehir yolu 4.km. 2Cad. No: 63 Söğütözü/ANKARA   862070
5 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İstiklal Cad. No: 50 Beyoğlu/İSTANBUL   46006333162

                
ŞİRKETİN UNVANI
MADDE 2-Şirketin ticaret unvanı “Ziraat Portföy Yönetimi Anonim Şirketi”dir. Bu esas sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır. 

ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU
MADDE 3- Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.
Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde; 

a) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,

b) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,

c) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.


YAPILAMAYACAK İŞLER
MADDE 4-
Şirket:

a) Fon katılma paylarının pazarlama ve dağıtımı dışında aracılık faaliyetlerinde bulunamaz.

b) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhüdünü içeren evrak çıkaramaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kısa süreli nakit ihtiyacının karşılanması dışında kredi alamaz. Kurulun sermaye piyasası araçlarının saklanmasına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan teslim karşılığı ödeme ilkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler için temin edilen krediler bu kapsamda değerlendirilmez.

c) İlgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılabilecek faaliyetlere ilişkin iş ve işlemler dışında; hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez.
ç) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz.


ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ VE ACENTELERİ
MADDE 5- Şirketin merkezi İstanbul’dadır.

Adresi “Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok No:44B iç kapı no 13 Ümraniye/İSTANBUL”dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Kurula, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.
Şirket, Kuruldan izin almak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.


PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN İLKELER
MADDE 6-Şirket bireysel ve kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan ilkelere uymakla yükümlüdür.

ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE 7- Şirket’in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 8- Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- TL (Yüzmilyon) olup, her biri 1-(bir) TL itibari değerde 100.000.000 (yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Paylar (A) ve (B) grubundan oluşmaktadır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır

Ticaret Bakanlığı’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için esas sözleşme değişikliği yapmak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 100.000.000 TL’dir. (yüzmilyon). Şirketin çıkarılmış sermayesi 1- (bir) TL itibari değerde 100.000.000 (yüzmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Şirket’in artırımdan önceki çıkarılmış sermayesini teşkil eden 50.000.000 TL (ellimilyon)’nin 1.500.000 TL (birmilyonbeşyüzbin)’lik kısmı her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş, 48.500.000 TL (kırksekizmilyonbeşyüzbin)’lik kısmı iç kaynakların sermayeye dönüştürülmesi suretiyle karşılanmıştır. Bu defa artırılan 50.000.000 TL (ellimilyon)’nin tamamı, olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılan dağıtılmamış kar tutarlarının (olağanüstü yedeklerin) sermayeye dönüştürülmesi suretiyle karşılanmıştır

Sermayenin pay dağılımı aşağıdadır:

Ortağın Adı Soyadı/ Unvanı Hisse Grubu Pay Adedi Tutar (TL) Pay Oranı (%)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A 50.000.000 50.000.000 50,0
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B 24.900.000 24.900.000 24,9
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B 24.900.000 24.900.000 24,9
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B 100.000 100.000 0,1
Armağan Yücel SAMANCI B 100.000 100.000 0,1
TOPLAM   100.000.000 100.000.000  


Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında TTK’ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket’in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.
Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK’nın 476. maddesi saklıdır.
Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

MÜŞTERİ VARLIKLARININ SAKLANMASI
MADDE 9- Kolektif yatırım kuruluşlarının portföyünde yer alan varlıkların, Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zorunludur. Şirket, SPKn’da ve Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlerin ihlali nedeniyle doğan zararların giderilmesini portföy saklayıcısından talep etmekle yükümlüdür.
Bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin portföyünde yer alan varlıklar ise Kurulca yetkilendirilmiş portföy saklayıcıları nezdinde Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanır. 

SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI 
MADDE 10- Şirketin çıkarılmış sermayesi, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

PAYLARIN DEVRİ
MADDE 11- Ortaklık paylarının devri konusunda TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilir. Payları devralacak kişilerin mali güç şartı hariç olmak üzere kurucu ortaklarda aranan şartları haiz olması ve bu durumun tevsiki gereklidir.
Ancak, devri Kurul onayına tabi olan payların devrinin Şirket ve üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade etmesi, devrin Kurulca onaylanmasını müteakip ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır. 
Kurulun ilgili düzenlemelerine aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz ve bu düzenlemelere aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

YÖNETİM KURULU 

MADDE 12- Şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az 3 (üç), en çok 7 (yedi) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu (A) grubu hissedarların belirleyeceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.
Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Yönetim Kurulu'na sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz gerçek kişiler seçilebileceği gibi; aranan şartlan taşıyan tüzel kişiler de seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu üyelerinde aranan şartları haiz sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin Internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi dilediği sürede değiştirebilir.
Yönetim Kurulu, TTK, SPKn, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile genel kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususlar dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulabilir. İlgili mevzuata uygun olarak, komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ 
MADDE 13- Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi biten kişi yeniden seçilebilir. 

Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
MADDE 14- Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. 
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.
Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.
Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirket’in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK’nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

ŞİRKETİN YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAMI
MADDE 15- Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. 
Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.
Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir. 
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. 
Şirketin kurucusu olduğu fonları temsil ve ilzama yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, Şirketin kurucusu olduğu fonların kuruluş, katılma payı ihracı, dönüşüm, tasfiye, yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur.
Şirketin kurucusu olduğu gayrimenkul yatırım fonları adına tapuda yapılacak işlemler Şirket ile portföy saklayıcısının yetkililerinin müşterek imzaları ile gerçekleştirilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
MADDE 16- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.

GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE MÜDÜRLER
MADDE 17- Yönetim Kurulu’nca şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda genel müdür yardımcısı ve müdür atanır. Bu atamalarda sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Göreve atananların hizmet süreleri Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlı değildir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, SPKn, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle mükelleftir.

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR
MADDE 18- Yönetim kurulu üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi halde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.
Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında TTK’nın ve SPKn’nun ilgili hükümlerine uygun hareket edilir.

BAĞIMSIZ DENETİM
MADDE 19- Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetiminde sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Şirketin genel kurulu tarafından her faaliyet dönemi itibariyle bir bağımsız denetim kuruluşu seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi bağımsız denetim kuruluşuna verdiğini gecikmeksizin ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.

GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 20- Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.
Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. TTK’nın 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.
Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içermek amacıyla ve asgari olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan unsurları içermek suretiyle; toplantı yerine giriş ve hazırlıklar, toplantının açılması, toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı başkanlığının görev ve yetkileri, gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler, gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi, toplantıda söz alma, oylama ve oy kullanma usulü, toplantı tutanağının düzenlenmesi, toplantı sonunda yapılacak işlemler, toplantıya elektronik ortamda katılma, Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler, iç yönergede öngörülmemiş durumlar, iç yönergenin kabulü ve değişiklikler hususlarını içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.
Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, TTK ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.
Genel kurul toplantılarında her payın bir oy hakkı vardır.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK ve SPKn ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

TOPLANTI YERİ VE GENEL KURULA ÇAĞRI
MADDE 21- Genel kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 
Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. 
Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak TTK’nın 414 üncü maddesi ve genel kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK’nın 415 inci maddesi uygulanır.

TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI 

MADDE 22- Genel kurul toplantılarına ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında TTK’nın 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ
MADDE 23- Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda TTK’nın 434 üncü maddesi uyarınca kullanırlar.

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir.

Nama yazılı paylardan doğan pay sahipliği hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay sahibince, yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından kullanılır. Bu konuda verilecek vekaletname ve/veya yetki belgeleri mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Şirket’in tek pay sahibi bulunması durumunda, pay sahibinin, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisinin, tüzel kişi ise kendisini temsile yetkili kişinin katılımı şarttır.


İLANLAR
MADDE 24- Şirket tarafından yapılacak ilanlarda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
FAALİYET DÖNEMİ
MADDE 25- Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.  Birinci faaliyet dönemi ise Şirket'in ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI 
MADDE 26-Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak yasal mevzuat açısından gerekli faaliyet izinlerinin ve yetki belgelerinin alınması zorunludur.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 27- Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Kurul, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’ye bilgi verir.

Şirket, ortaklarının sermaye piyasası mevzuatı uyarınca taşıması gereken şartlarında herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen 10 işgünü içinde Kurula bildirimde bulunmak zorundadır.

KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER
MADDE 28- Şirket’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Kar Payı
b) Kalandan TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Kar Payı
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK’nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

KAR DAĞITIM ZAMANI VE KAR PAYI AVANSI
MADDE 29- Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.
İlgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verilebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 30- Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Kurulun uygun görüşüne ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine bağlıdır. Kuruldan uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, SPKn ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.
ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
MADDE 31- Şirketin sona ermesi, kendiliğinden sona ermesi, münfesih sayılması ve tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 32- Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. 
Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPKn, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.